فروش انواع تراز یاب

تراز یاب وسیله دقیق جهت انتقال ارتفاع در کار های نقشه برداری می باشد .

از مواردی که ترازیاب ها ی اتوماتیک را از یکدیگر مجزا میکند میتوان به میزان بزرگنمایی ، میزان خطا در 1 کیلو متر و دقت کامپانساتور نام برد

همچنین توصیه می شود در هنگان خرید همیشه به مواردی همچون امکان تعمیر پذیری پس از وقوع حادثه و نیز میزان کلیماسیون ایجاد شده در زمان جابجایی نام برد .

پنتاکس AL - 320

دقت : 7 میلی متر

ساخت : ژاپن

.

.

.

wild na-0

دقت : 10 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

wild na-2

دقت : 7 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

پنتاکس AL - 320

دقت : 7 میلی متر

ساخت : ژاپن

.

.

.

wild na-0

دقت : 10 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

wild na-2

دقت : 7 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

پنتاکس AL - 320

دقت : 7 میلی متر

ساخت : ژاپن

.

.

.

wild na-0

دقت : 10 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

wild na-2

دقت : 7 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

پنتاکس AL - 320

دقت : 7 میلی متر

ساخت : ژاپن

.

.

.

wild na-0

دقت : 10 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

wild na-2

دقت : 7 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

پنتاکس AL - 320

دقت : 7 میلی متر

ساخت : ژاپن

.

.

.

 

wild na-0

دقت : 10 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.

wild na-2

دقت : 7 میلی متر

ساخت : سویسس

.

.

.