همکاری با کیهان سنج

  • dibagroup 

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻴﻬﺎن ﺳﻨﺞ آﺳﻴﺎ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ) در ﺳـﺎل  1380ﺗﺎﺳیس شد .موسسین این مشاور با تکیه بر ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و داﻧﺶ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﺑـﺮداري و ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻘﺸـﻪ وﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻋﻢ از ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاري و ﻧـﺮم اﻓـﺰاري و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸـﻮر  ﺗﺤﻘـﻖ زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻌﻘـﻮل در اﺟـﺮاي دﻗﻴـﻖ و ﺑﻤﻮﻗـﻊ  و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻴﻬﺎن ﺳﻨﺞ آﺳﻴﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸـﺎوران ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪ 1

  ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﻴﻨﻲ و ﻓﺘﻮﮔﺮاﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﻪ1

نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی تک ظرفیتی اضافی پایه 3

گروه مهندسی دیبا دوربین همکاری خود را با مهندسین مشاور کیهان سنج از سال 1383 آغاز نموده و در بیشتر پروژه های زمینی، هیدروگرافی و پهپادی این شرکت مشارکت داشته است.از جمله همکاری های گروه مهندسی دیبا و مهندسین مشاور کیهان سنج میتوان پروژه های ذیل را نام برد:

نقشه برداری و هیدرو گرافی مخزن سد استقلال میناب جهت برآورد رسوب گذاری

نقشه برداری و هیدرو گرافی مخزن سد 15 خرداد قم جهت برآورد رسوب گذاری

نقشه برداری و هیدروگرافی مخزن سد جگین جاسک جهت برآورد رسوب گذاری

نقشه برداری و تهیه نقشه توپو گرافی قسمتی از رودخانه کرج به مساحت 230 هکتار  جهت برآورد احجام

تهیه نقشه کاداستر از اراضی کشاورزی روستاهای استان کردستان به مساحت 2000 هکتار و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *